Interesne dejavnosti

Gimnastika 1. – 5. razred
IZVAJALEC: Mojca Pečenko

Gibčnost, spretnost, moč.
Učenci bodo z vajami  krepili moč ter razvijali gibčnost z elementi športne gimnastike. Naučili se bodo osnovnih prvin športne gimnastike na orodjih: parter, gred, bradlja in preskok. Poleg tega, se bodo naučili osnovnih skokov na mali prožni ponjavi. 

Šolsko Športno Društvo 6.- 9. razred
IZVAJALEC: Drago Kavčič
Vadba različnih športnih iger. Izvedba šolskih športnih tekmovanj.

Šolsko Športno Društvo 1. – 5. razred
IZVAJALEC: Andreja Rupnik
Prijetno doživljanje športa, sprostitev, zadovoljiti potrebo po gibanju, razvijanje gibalnih sposobnosti skozi športne igre in z različnimi športnimi dejavnostmi.

Astronomija
IZVAJALEC: Andreja Pagon
Učili se bomo poiskati pomembne astronomske podatke za naš kraj, orientacije na nebu in uporabljati šolski teleskop. Spoznavali bomo lastnosti našega Osončja in pojave na Zemlji, ki so povezani z gibanjem Zemlje v Osončju. Če bo mogoče bomo obiskali observatorij na Javorniku.

Ročna dela
IZVAJALEC: Marija Rupnik Hladnik
Pri krožku Ročna dela bodo učenci spoznavali načine vezenja kot pomemben element kulturne dediščine. Pri praktičnem delu spoznavajo osnovne vbode, razvijajo ročne spretnosti, čut za estetiko, pridobivajo delovne navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost ter medsebojno pomoč.

Dramski krožek
IZVAJALEC: Jana Peternel
Učenci bodo pri krožku razvijali zmožnosti izražanja z govorom, mimiko, gibi in kretnjami ter razvijali in bogatili govor. V letošnjem šol. letu se bomo povezali s pevskim zborom. V načrtu je priprava glasbene predstave.

Pevski zbori
IZVAJALEC: Damjana Vončina

Na šoli imamo tri pevske zbore. Otroški pevski zbor 1. in 2. razreda, otroški pevski zbor 3.-5. razreda in mladinski pevski zbor. V prvem pojemo vsi učenci, saj je namen uvajanje v petje, nastope, socialne igre in sledenje istemu cilju. Drugi otroški zbor je enoglasni pevski zbor, ki izvaja zahtevnejšo zborovsko literaturo, pevci pa se pripravljajo za vstop v mladinski zbor. Ta zbor prevzema večji del pevskih nastopov, ki se dogajajo na šoli in zelo aktivno sodeluje z najstarejšim zborom na šoli. Mladinski zbor se velikokrat poveže z instrumentalisti glasbenih izbirnih predmetov. V letošnjem šolskem letu je naš glavni cilj mladinski muzikal Ko Ajda zori. Libreto zanj je napisala Lilijana Homovec, glasbo pa skladatelj Andrej Makor, ki je za nas že napisal himno šole.

Likovni krožek
IZVAJALEC: Barbara Petkovšek
Pri krožku učenci razvijajo likovno ustvarjalnost, spoznavajo nove motive in tehnike, predvsem pa uživajo v sproščenem izražanju pri slikanju, risanju, kiparjenju in oblikovanju.

Kaligrafski krožek
IZVAJALEC: Barbara Petkovšek
Kaligrafski krožek je namenjen tistim, ki so se s kaligrafijo že srečali in tudi začetnikom. S posebnim pisalom (peresom) boste spoznali in osvojili različne pisave in na koncu oblikovali različne kaligrafske napise in besedila.

Zgodovinski krožek
IZVAJALEC: Tjaša Smolnikar

Učenci se bodo pri krožku pripravljali na tekmovanje iz znanja zgodovine. S preučevanjem zahtevne literature in virov bodo podrobno spoznali temo Visoki in pozni srednji vek na Slovenskem.

Gospodinjski krožek
IZVAJALEC: Marija Rupnik Hladnik

V šolskem letu 2023/2024 bo na šoli začel delovati gospodinjski krožek, ki se bo izvajal v obliki delavnic s posameznimi prijavami. Gospodinjski krožek je nadgradnja krožka Ročna dela. V krožek se lahko vključijo učenci od prvega do devetega razreda, saj bo se bo izvajal v obliki različnih dejavnosti, primernih starostni stopnji. Pri krožku  bodo učenci spoznali  novo učno kuhinjo in se urili v spretnosti kuhe, peke in priprave različnih jedi. Preizkusili se bodo v spretnostih šivanja, vezenja, pletenja…..
Kdaj se bo posamezna delavnica izvajala, bodo učenci obveščeni sprotno. Število učencev na posamezno dejavnost bo omejeno na 10.

Naravoslovni krožek
IZVAJALEC: Dolores Nagode

Letos bomo pri naravoslovnem krožku poskušali doseči različne cilje, ki so vezani predvsem na naravoslovje in hkrati na uporabo IKT tehnologije.
Prvi cilj, ki ga bomo razvijali so naravoslovne spretnosti in postopki: opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, ravnanje s podatki, sklepanje in sporočanje. V tem sklopu se bomo z učenci pripravljali na tekmovanje iz znanja biologije in kemije.
Drugi cilj, ki ga želimo doseči je okrepiti pridobljene naravoslovne spretnosti z uporabo lego robotike. Poleg naravoslovnih spretnosti bomo v tem sklopu razvijali še delovne navade, se učili slediti navodilom, krepiti družabne veščine, razvijali fino motoriko ter se predvsem zabavali.
Tretji cilj, s katerim bomo leto zaključili, pa je vse podatke, ki jih bomo tekom leta zapisovali, analizirati s pomočjo uporabe programov Word, Excel in Power point.