Učbeniški sklad

Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo. Vsi učenci dobijo brezplačne učbenike v izposojo za eno šolsko leto. Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

Vse informacije v povezavi z učbeniškim skladom ter seznamom šolskih potrebščin (sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalih šolskih potrebščin) šola posreduje staršem preko uradne šolske spletne strani.

Od šolskega leta 2020/2021 starši ne potrebujejo izpolnjevati naročilnic za izposojo učbenikov v učbeniškem skladu, saj so vanj vključeni vsi učenci. Izjema je le prvi razred, kjer starši podpišejo naročilnico za vseh devet let šolanja na OŠ Črni Vrh.

Kdor želi svojega otroka izključiti iz učbeniškega sklada, o tem obvesti upraviteljico učbeniškega sklada Mirjam Perez Zelenc.