Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 2024/25

Obvezni program, ki so ga dolžne izvajati vse osnovne šole, vsebuje: obvezne predmete, izbirne predmete, ure oddelčne skupnosti. Poleg obveznega programa šole izvajajo tudi dejavnosti, ki jih obsega razširjeni program: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, pouk neobveznih izbirnih predmetov, interesne dejavnosti.

SPLOŠNO
Kaj so neobvezni izbirni predmeti? Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuji jezik (nemščina), umetnost, računalništvo, šport, tehnika.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 

Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali po urah rednega pouka, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni, lahko tudi v strnjeni obliki.


Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Pravilnik o ocenjevanju 11. člen
(ocenjevanje po ocenjevalnih obdobjih)

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat.

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.


Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za število prijavljeni-to velja za nemščino.V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.


Menjava neobveznega izbirnega predmeta V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.

Postopek izbire

  • april – predstavitev učencem, prijava k neobveznim izbirnim predmetom
  • maj in junij – oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo, usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

 

 

Opisi neobveznih izbirnih predmetov

DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA

Razred: 4., 5. in 6., 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto

V OŠ ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Na začetnih stopnjah se učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. Na začetnih stopnjah učenja tujega jezika je največji poudarek na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi (nemških) besed. Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku. Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenec se v pouk vključi prostovoljno.


ŠPORT

Razred: 4., 5. in 6., 1 ura tedensko skupaj 35 ur

Izbirni predmet šport se uvaja v učni program šol, da omili čedalje manjšo gibalno dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifične načine preživljanja prostega časa naših otrok. Strokovnjaki vse bolj poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnje pretežno sedeče generacije mladostnikov. Gibanje ima številne pozitivne vplive na psihofizično zdravje človeka. Ti vplivi so izredno pomembni že v obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajanje raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu.

Namen enoletnega programa neobvezni izbirni predmet šport je tudi spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Pozitivno je to, da ima učitelj pri pripravi in izvajanju programa precejšnjo stopnjo avtonomije, predvsem glede izbire med širokim spektrom zanimivih sodobnih športno-rekreativnih vsebin in njihovo časovno razporeditvijo.

UMETNOST 4.,5.,6. razred 1 ura tedensko, skupaj 35 ur

Kompetenca ustvarjalnosti in inovativnosti je ena izmed najpomembnejših veščin za življenje v 21. stoletju, ki jo najintenzivneje razvijamo prek umetnosti. Učenci bodo prek raziskovanja, ustvarjanja in izvajanja kulturnoumetniških del poglabljali svojo radovednost, se sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti. Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost učenci: ustvarjajo, poustvarjajo in izvajajo kulturno-umetniška dela na enem izmed področju likovne ustvarjalnosti in oblikovanje šolskih produkcij, se sproščajo prek izražanja v umetnosti, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, prek javne uprizoritve del krepijo pozitivno samopodobo.

RAČUNALNIŠTVO 1 ura tedensko, skupaj 35 ur

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij in bodo učencem koristila tudi pri drugih predmetih in kasneje v življenju. Pouk temelji na učenčevem aktivnem usvajanju znanja, zato so v ospredju dejavnosti učencev, ki to omogočajo: pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, krepijo pozitivno samopodobo, računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

_________________

Možnost izbire v šol. letu 2024/25 OŠ Črni Vrh

RAČUNALNIŠTVO
TUKAJ je povezava do načrta.

NEMŠČINA (Lapajne)
TUKAJ je povezava do načrta.

UMETNOST (Petkovšek)
TUKAJ je povezava do načrta.

ŠPORT (učitelj športa)
TUKAJ je povezava do načrta.