Tekmovanja

Angleška bralna značka (Epi reading badge)
Nemška bralna značka (Epi Lesepreis)
Maja Sever


Je bralno tekmovanje v znanju angleškega jezika, ki poteka v organizaciji Šolskega epicentra. Namenjeno je učenkam in učencem od 1. do 9. razreda. Njegov glavni cilj je na strokoven, vendar zabaven in zanimiv način učencem približati učenje tujega jezika in jih spodbuditi k branju tujejezičnih knjig že v osnovni šoli.

Cilji tekmovanja: 
– spoznavanje književnosti drugih narodov v izvirniku,
– zvišati priljubljenost branja v tujem jeziku, 
– spodbujanje nadarjenih, 
– motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika,
– privzgojiti učencem pozitiven odnos do knjige, 
– zbuditi v učencih voljo do branja,
– drugačen, zanimiv in njihovi starosti in razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja,
– neposredno pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije.
Seznam knjig bo objavljen predvidoma v začetku oktobra.

Cankarjevo tekmovanje
Jana Peternel


Že vrsto let Zavod za šolstvo RS organizira tekmovanje iz znanja slovenščine, imenovano po našem pisatelju Ivanu Cankarju. Namen tekmovanja je spodbujati in razvijati branje zahtevnih besedil. Učenci na pripravah na tekmovanje temeljito spoznajo vsebinske in slogovne značilnosti književnega besedila, ki jih povežejo z avtorjevim celotnim opusom. Na tekmovanju pišejo nalogo na književno temo; z njo dokažejo svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila ter vanjo vključijo svoje književno znanje.

Tekmovanje je razdeljeno na tri sklope: šolsko, regijsko (območno) in državno. Šolsko se običajno izvede v novembru, regijsko v januarju in državno v marcu. Podelijo se tri vrste priznanj – bronasta, srebrna in zlata.

Vsako leto si na naši šoli prizadevamo, da bi čim več otrok sodelovalo na tekmovanju. Veliko učencev je že doseglo zavidljive uspehe; naj bo tako tudi v prihodnje.

Cici vesela šola
Vera Rudolf


Cici Vesela šola je namenjena učencem od 1. do 4. razreda, je vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti. Na naši šoli tekmujejo vsi učenci, ki jim je Cici Vesela šola namenjena, vsi dobijo priznanje za sodelovanje. Vsebina tekmovanja zajema različne teme, s katerimi se otroci srečujejo v svojem življenju. Rubrika izhaja tudi v revijah Ciciban in Cicido.

Evropski matematični kenguru
Andreja Pagon


Šolsko tekmovanje poteka v sredini marca (datum zaenkrat še ni objavljen).
Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda.
Priprave na tekmovanje potekajo pri dodatnem pouku.

Kresnička
Elizabeta Bonča


Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Tekmovanje predvidoma poteka v mesecu februarju. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga obiskujejo. Tekmovanje traja praviloma 45 minut za prve tri skupine in 60 minut za drugi štiri skupine. Naloge, ki jih učenci rešujejo na tekmovanju, so pretežno izbirnega tipa.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma ali pa v šoli, odvisno kako se odločijo njihovi mentorji. (na RS so to učitelji razredniki, na PS pa učitelj naravoslovja). Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih se črpa, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Sestavljalci nalog se opirajo na veljavne učne načrte, a se jih ne držijo togo in segajo tudi ven iz njihovih okvirov. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Logika
Andreja Pagon


Šolsko tekmovanje poteka konec septembra (datum zaenkrat še ni objavljen).
Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda (nismo se še dogovorili, kateri oddelki razredne stopnje bodo sodelovali).
Priprave na tekmovanje potekajo pri dodatnem pouku.

Računanje je igra
Elizabeta Bonča


Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do vključno 5. razreda osnovne šole. Matematične naloge so sestavljene po posameznih razredih in so v sklopu učnega načrta posameznega razreda. Mentorji tekmovanja so učitelji razredniki. Tekmovanje poteka v mesecu maju.

Sladkorna bolezen
Dolores Nagode


Tekmovanje je namenjeno učencem 6.-9. razreda, ki bi radi širili in poglobili znanje o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni.

Tekmovanje organizira Zveza društev diabetikov Slovenije v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami.

Tekmovanje poteka v dveh nivojih. Šolsko tekmovanje bo potekalo 15. 10. 2021 na šolah pod vodstvom mentorjev, državno tekmovanje pa bo potekalo 20. 11. 2021, lokacija bo znana konec oktobra 2021.

Tekmovalci bodo prejeli gradivo, s pomočjo katerega se bodo sami pripravljali, na pomoč pa jim bo priskočila mentorica, s katero se bodo sproti dogovarjali za termine.

Tekmovanje iz angleškega jezika, 8. razred
Maja Sever


Namenjeno je osmošolcem. Poteka na dveh ravneh: šolski in državni ravni. Organizator tekmovanja – IATEFL vsako leto določi temo, na katero je vezana vsebina tekmovalne naloge.
ŠOLSKO TEKMOVANJE: predvidoma oktobra
DRŽAVNO TEKMOVANJE: predvidoma novembra

Tekmovanje iz angleškega jezika, 9. razred
Maja Sever


Namenjeno je devetošolcem. Poteka na treh ravneh: šolski, regijski in državni ravni. Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi jezika ter pisnem sporočanju. Regijsko in državno tekmovanje pa temeljita na izbrani literarni predlogi (John Green: Turtles All the Way Down) in spodbujata veselje do branja, razvijanje bralnih zmožnosti ter pisno sporočanje.

ŠOLSKO TEKMOVANJE: predvidoma novembra
REGIJSKO TEKMOVANJE: predvidoma januarja
DRŽAVNO TEKMOVANJE: predvidoma marca
Več informacij o razpisu tekmovanj za 8. in 9. razred v šolskem letu 2021/22 bo znano v septembru.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje
Lilijana Homovec


Tekmovanje iz znanja biologije je organizirano za učence 8. in 9. razreda. Vsako leto je razpisana druga tema s področja biologije in to temo morajo učenci poznati precej podrobno.Tema tekmovanja v šolskem letu 2021/2022 so Pajkovci.

Razpisani so tudi že datumi tekmovanja in sicer 20. oktobra 2021 ob 13.00 bo potekalo šolsko tekmovanje, 3. decembra 2021 ob 15.00 pa državno tekmovanje.

V septembru bodo potekale priprave za učence enkrat na teden ob dogovorjenem času. Za uspešen rezultat na tekmovanju pa se bodo morali vsi, ki jih področje Pajkovcev vsaj malo zanima, še dodatno potruditi sami.

Več informacij o vsebini, gradivu za pripravo in samem poteku tekmovanja lahko dobite na spodnji povezavi Prirodoslovnega društva Slovenije.

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje
Lilijana Homovec


Tekmovanje iz znanja kemije je organizirano za učence 8. in 9. razreda. Vsebine tekmovanja so povezane z učnim načrtom. Učenci torej za uspeh na tekmovanju poglobijo in nekoliko razširijo znanje, ki ga usvojijo pri rednem pouku kemije.

Običajno poteka šolsko tekmovanje v znanju kemije v januarju in državno tekmovanje v marcu. Upam, da bo tudi letos tako in da se ne bomo prilagajali posebnim razmeram zaradi epidemije.

S pripravami na tekmovanje bomo začeli v oktobru. Dobivali se bomo enkrat na teden ob dogovorjenem času, ki bo ustrezal vsem, ki bodo želeli dodatno poglabljati znanje kemije. Tekmovanja pa se lahko udeležijo tudi drugi učenci, ki se želijo preizkusiti na tem področju.

Vse o vsebini tekmovanja za 8. oziroma za 9. razred, o pravilih tekmovanja, nalogah iz preteklih let in po 1. septembru tudi o datumih, dobite na spodnji povezavi.

https://www.zotks.si/kemija/razpis ZTKS Kemija

Vesela šola
Damjana Vončina


Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Mlade spodbija k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Teme tekmovanja so objavljene v reviji PIL in na spletu. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. 9. marca 2022 bo šolsko tekmovanje. Kdor bo uspešen, se bo udeležil še državnega, ki bo 13. aprila 2022.

Na šoli bomo imeli skupne priprave na tekmovanje, da bo učencem laže predelati in razumeti teme, ki pridejo v poštev. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi učenci, ki niso naročeni na revijo PIL.

Zgodovina
Tjaša Smolnikar


Tekmovanje iz znanja zgodovine je namenjeno učencem 8. in 9. razreda. Tekmovanje razpisuje Zavod za šolstvo RS, ki vsako leto izbere tekmovalno temo. Učenec ima možnost spoznati nove vsebine, poglobiti znanje in preizkusiti zahtevnejše načine učenja.