Opis svetovalne službe

KONTAKT

katja.miklavic@oscv.si

05 3743 652

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli deluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni. Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno- izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, vodstvom šole in starši) in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Temeljne funkcije svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija. V šoli se na svoj posebni način preko svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

S svetovalno službo se prvič otrok sreča ob vstopu v osnovno šolo in ostane njegov sopotnik do konca osnovnošolskega izobraževanja, ko je pred njim odločitev o nadaljevanju šolanja. Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko nastanejo težave, zmanjka moči, se zazdi, da se vse rešitve izmikajo.

Šolska svetovalna služba se enakovredno vključuje v delovanje šole pri razreševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Povezuje se z ustanovami, v katerih nudijo usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom poglobljeno pomoč.

OPIS SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalno delo temelji na osnovnih načelih svetovanja. Izhodišče dela na katerem gradi svetovalna služba, je dobrobit učenca. Svetovalno delo ne sme škoditi učencu, ne sme mu povzrčati neupravičenega nelagodja, stisk ali zadreg, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju.

Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem, vsi udeleženci morajo vanj vstopati prostovoljno. Pri svetovalnem odnosu je pogoj še načelo zaupanja in zaupnosti povedanega, ki se dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov.

Svetovalna služba je pri svojem delu avtonomna.

Dejavnosti nudenja pomoči vključujejo neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih strokovnih aktivnosti znotraj ali zunaj šole. V reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj se svetovalna služba vključuje preko dveh osnovnih, med seboj povezanih in prepletenih vrst dejavnosti:

– razvojnih in preventivnih dejavnosti (razvojno-analitično delo, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje, načrtovanje sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodenje in/ali koordinacija razvojnih, inovativnih, preventivnih projektov, odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju);

– dejavnosti načrtovanja in evalvacije (se prepletajo z nudenjem pomoči, razvojnim in preventivnim delom).

Svetovalna služba preko osnovnih vrst dejavnosti nagovarja učence, učitelje, vodstvo in starše ter z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela:

– učenje in poučevanje,

– šolska kultura, vzgoja, klima in red,

– telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,

– šolanje in karierna orientacija,

– socialno-ekonomske stiske.