Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

predlaga nadstandardne programe,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV

Zapisnik seje Sveta staršev, 14. 10. 2021

Zapisnik seje Sveta staršev, 11. 11. 2021

Zapisnik seje Sveta staršev, 14. 12. 2021

Zapisnik seje Sveta staršev, 10. 3. 2022

Zapisnik seje Sveta staršev, 5. 5. 2022

ZAPISNIK konstitutivne seje Sveta staršev, 29. 9. 2022

ZAPISNIK seje Sveta staršev, 20. 12. 2022

ZAPISNIK seje Sveta staršev, 24. 5. 2023

ZAPISNIK konstitutivne seje Sveta staršev, 26. 9. 2023

ZAPISNIK korespondenčne seje Sveta staršev, januar 2024

ZAPISNIK 1. redne seje Sveta staršev, 27. 2. 2024