Pravilnik o šolski prehrani

1. PRIJAVA

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu. Prijava se hrani v tajništvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Šolska prehrana obsega malico, kosilo in popoldansko malico.

2. CENA MALICE IN KOSILA

OBROKCENA
malica0,90€
kosilo 1. – 4. razred2,50€
kosilo 5. – 9. razred2,60€
popoldanska malica0,60€

3. PRIJAVA IN ODJAVA

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda na elektronski naslov kuhinja@oscv.si ali preko telefonske številke 05 37 43 653. Prijavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali pisno.

Preklic prehrane velja z istim dnem (če je preklic opravljen do 7.30) po prejemu oz. z dnem , ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik/strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.

Starši odjavijo prehrano telefonsko dežurnemu učitelju (05 37 43 653 – zbornica) ali po elektronski pošti (kuhinja@oscv.si). V primeru odsotnosti dežurnega učitelja se preklic odda v tajništvo (05 37 43 650 – tajništvo).

Če je bila odjava prehrane podana dežurnemu učitelju do 7:30 ure, velja odjava z istim dnem po prejemu oz. z dnem, ki določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Če starši prijavo na šolsko prehrano prekličejo ali odjavijo ustno, napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane zapisnik.

4. OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

5.  PREHOD NA  SPLETNO ODJAVLJANJE OBROKOV

V šolskem letu 2021/2022 bomo prešli na spletno odjavljanje obrokov, kar bo staršem omogočalo, da bodo lahko kadarkoli, preko spletne strani dostopali do povezave, kjer bodo lahko prijavljali/odjavljali prehrano svojega otroka. Spremembe prehrane bo za tekoči dan možni vnesti do 7.30.