Šolski sklad

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-NPB19) v 135. členu navaja:

  • Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
  • Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
  • Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
  • Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

ZAPISNIK konstitutivne seje, 9. januar 2022