Svet šole

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 46. členu navaja (izbor):

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445, pridobljeno 16.8. 2021

TUKAJ je zapisnik 15. redne seje Sveta šole, 14. 10. 2021

TUKAJ je zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta šole, 5. 1. 2022

TUKAJ je zapisnik 16. redne seje Sveta šole, 1. 2. 2022

TUKAJ je zapisnik 17. redne seje Sveta šole, 17. 2. 2022

TUKAJ je zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta šole, 24. 2. – 2. 3. 2022

TUKAJ je zapisnik 9. korespondenčne seje Sveta šole, 3. 3. – 7. 3. 2022

TUKAJ je zapisnik 10. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 11. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 18. redne seje Sveta šole, 7. 4. 2022

TUKAJ je zapisnik konstitutivne seje Sveta šole, 5. 5. 2022

TUKAJ je zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta šole, 1. 9. 2022

TUKAJ je zapisnik 1. redne seje Sveta šole, 29. 9. 2022

TUKAJ je zapisnik 2. redne seje Sveta šole, 20. 12. 2022

TUKAJ je zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta šole, 27. 2. 2023

TUKAJ je zapisnik 3. redne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 4 .redne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 5. redne seje Sveta šole, 27. 2. 2024

TUKAJ je zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta šole

TUKAJ je zapisnik 10. korespondenčne seje Sveta šole, maj 2024

TUKAJ je zapisnik 11. korespondenčne seje Sveta šole, junij 2024