Roditeljski sestanki

Na roditeljskem sestanku starše seznanimo s potekom šolskega leta, šolskim koledarjem, učnimi dosežki, vzgojno problematiko in drugimi dejavnostmi, ki se zgodijo med šolskim letom. Sestanke vodi razrednik, je pa lahko na teh tudi zunanji gost, ki spregovori o določeni temi. Priporočeno je, da na roditeljskih sestankih predstavnik staršev poroča staršem razreda o dogovorih na Svetu staršev in posreduje pobude, ideje, želje, pripombe staršev razreda na Svet staršev.

Termini roditeljskih sestankov so objavljeni v naprej.

DATUMI IN URE PRVIH RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024: