Šolska skupnost

Šolska skupnost je formacija predstavnikov učencev vseh oddelkov in deluje v dobrobit šole.

Učenci s svojimi idejami, predlogi in opažanji pomagajo sooblikovati življenje na šoli in v šolskem prostoru. Glavni cilj šolske skupnosti je, da so učenci s svojimi predlogi slišani in da imajo možnost aktivnega sodelovanja pri razvoju šole in šolskega okolja. 

V letošnjem šolskem letu (2023/2024) se bo delo šolske skupnosti usmerilo v pozitivne interakcije med učenci posameznega oddelka ter na ravni celotne šole.

Predstavniki razrednih skupnosti bodo na sejah šolske skupnosti pregledali pripravljeno gradivo in se odločili koliko ter katere socialne igre bodo v svojem razredu tekom šolskega leta izvedli ter s tem ponudili možnost razredu, da se ob izbranih dejavnostih raste in se povezuje.